Andrija Štampar


J. Vaništa
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1945./1946.
Drenovac kraj Broda na Savi (Slavonski Brod), 1. 9. 1888. - Zagreb, 26. 6. 1958.
Redoviti profesor higijene i socijalne medicine na Medicinskom fakultetu

Studirao je medicinu u Beču. Bio je načelnik Higijenskog odjela Ministarstva zdravstva. Bavio se organizacijom zdravstvene službe i zdravstvenim prosvjećivanjem. U Beogradu je utemeljio Centralni higijenski zavod, a u Zagrebu Školu narodnog zdravlja. Kao stručnjak Lige naroda boravio je u mnogim zemljama diljem svijeta. Redoviti je profesor Sveučilišta u Zagrebu na Medicinskom fakultetu od 1945. Prvi je rektor nakon Drugog svjetskog rata, a Sveučilište mijenja naziv zadržan do danas - Sveučilište u Zagrebu. Potkraj njegova rektorskog mandata iz Filozofskog fakulteta izdvajaju se prirodoslovni zavodi, utemeljen je Prirodoslovno-matematički fakultet. Obnašao je dužnost dekana, preustrojio je nastavu usmjerivši je prema preventivi i socijalnoj skrbi. Sudjelovao je u osnivanju Svjetske zdravstvene organizacije. Redoviti je član JAZU i predsjednik u tri mandata: 1951., 1954. i 1957. Predsjedavao je I. svjetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi. Škola narodnog zdravlja i malena ulica u Zagrebu nazvane su imenom Andrije Štampara.