Franjo Maixner


F. Quiquerez, 1880.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1878./1879.
Osijek, 4. 8. 1841. - Zagreb, 2. 3. 1903.
Redoviti profesor klasične filologije latinske na Mudroslovnom fakultetu

Filozofiju je diplomirao na Praškom sveučilištu. Godine 1886. osnovao je na Mudroslovnom fakultetu Seminar za klasičnu filologiju (danas Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) i njen je prvi profesor. Akademske godine 1879./1880., nakon rektorskog mandata, bio je prorektor Kraljevskog sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. Sve do 1888. sam je obavljao svu nastavnu djelatnost na Mudroslovnom fakultetu obuhvaćajući kolegije latinskoga jezika i rimske književnosti. Redoviti je član JAZU od 1882. Pisao je radove iz gramatike, klasične književnosti i arheologije. Od klasičnih autora najviše je proučavao Cicerona. Bavio se i hrvatskim latinizmom.