Feliks Suk


F. Ludvig, 1898.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1882./1883.
Petelinek kraj Blagovice (Slovenija), 30. 12. 1845. - Zagreb, 8. 4. 1915.
Redoviti profesor moralnog bogoslovlja na Bogoslovnom fakultetu

Zagrebački nadbiskup i kardinal Josip Haulik omogućio je mladom Suku studij teologije u Innsbrucku. Za svećenika je zaređen 1868. Doktorirao je 1870. U Zagrebu je obavljao razne službe u biskupiji. Na tek otvorenom Kraljevskom sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu postaje sveučilišnim profesorom moralnog bogoslovlja. U dva mandata bio je dekan Bogoslovnoga fakulteta. Za rektora Sveučilišta izabran je u 37. godini života, a prorektor je bio godinu dana kasnije. Surađivao je u Katoličkom listu i Hrvatskom učitelju, autor je srednjoškolskih udžbenika iz katoličke apologetike i moralke. U njegovom rektorskom mandatu Sveučilište je preseljeno s Katarininog trga u današnju zgradu, tada na samom rubu grada zvanom Sajmište. Zgrada izgrađena za bolnicu 1859. adaptirana je 1882. za potrebe sveučilišne nastave. Svečano je otvorena 5. studenoga 1882.