Fran Vrbanić


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1886./1887. i ak. god. 1901./1902.
Gospić, 1. 11. 1847. - Zagreb, 26. 8. 1909.
Redoviti profesor statistike, mjenbenog i trgovačkog prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Studij prava završio je na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu, a doktorirao u Beču 1872. Već kao gimnazijalac bavio se literarnim radom i prevođenjem. Zaslužan je za osnivanje Statističkog ureda u Zagrebu 1875. Potrebu statističkog istraživanja u državnoj upravi naglasio je u svom nastupnom rektorskom govoru u listopadu 1886. Četiri je puta bio dekan Pravoslovnog i državoslovnog fakulteta i dvaput rektor te prorektor nakon oba rektorska mandata. Za njegova drugog rektorskog mandata, ak. god. 1901./1902., upisane su prve redovite studentice. Bio je zastupnik u Saboru na strani opozicije. U JAZU je djelovao kao član i glavni tajnik. Istupao je protiv širenja mađarskog jezika i financijskog položaja Hrvatske prema Ugarskoj. Hrvatsku pravnu znanost zadužio je analizama na polju statistike, trgovačkog, državnog i upravnog prava. Vrbanićeva ulica u Zagrebu nazvana je 1928. po profesoru i političaru Franu Vrbaniću.