Gjuro Pilar


I. Lovreković & D. J. Pavić, 1996.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1884./1885.
Brod na Savi (Slavonski Brod), 22. 4. 1846. - Zagreb, 19. 5. 1893.
Redoviti profesor mineralogije i geologije na Mudroslovnom fakultetu

Studirao je na Fakultetu prirodnih znanosti u Bruxellesu. Doktorirao je 1868. i postigao naslov docenta. Od godine 1875. u zvanju je redovitoga profesora na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Ravnatelj je Mineraloško-geološkog odjela Narodnog muzeja u Zagrebu. Redoviti je član JAZU od 1875. Prof. Pilar naš je prvi rektor prirodoznanstvenik i prvi profesor Hrvat na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta. U dva mandata bio je dekan Fakulteta, a nakon rektorskog mandata i prorektor ak. god. 1885./1886. Godine 1874. utemeljio je sa suradnicima Hrvatsko planinarsko društvo, a 1885. Hrvatsko naravoslovno društvo. Profesor Pilar, svestran geoznanstvenik, proučavao je vode i postavio temelj krškoj hidrologiji. Bavio se potresima, istraživanjima speleoloških objekata, nalazištima ugljena. Kao vrstan šahist, jedan je od organizatora šahovskog života u Zagrebu. Pobjednik je prvog šahovskog turnira održanog u Zagrebu 1886. Njegovim imenom nazvana je ulica u Zagrebu.