Josip Belobrk


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1928./1929. - 1930./1931. i ak. god. 1931./1932.
Prugovac kraj Đurđevca, 12. 3. 1879. - Zagreb, 3. 10. 1932.
Redoviti profesor pravnih znanosti na Tehničkom fakultetu

Studij prava s doktoratom završio je u Zagrebu 1902. Radio je u sudstvu i odvjetništvu te upravnim poslovima u Zemaljskoj vladi u Zagrebu. Od godine 1909. predavao je pravne predmete na visokim školama i fakultetima u Zagrebu. Redoviti je profesor pravnih predmeta na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu od 1920. Ta škola prerasta 1926. u Tehnički fakultet u sastavu Sveučilišta, a prof. Belobrk imenovan je redovitim sveučilišnim profesorom. Bio je dekan Tehničke visoke škole i prvi dekan novoosnovanog Tehničkog fakulteta, te rektor Sveučilišta u dva mandata. Naslijedio je rektora Milera nakon njegove smrti 1928. Kada mu je istekao trogodišnji mandat, ponovno je biran na dvogodišnji mandat prema propisima novog Zakona o univerzitetima. Umro je obavljajući dužnost rektora na otvorenju Ortopedskog kongresa u Zagrebu. Rektorsku dužnost preuzeo je prof. Albert Bazala. Sveučilište od 1929. nosi naziv Sveučilište Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu.