Josip Šilović


V. Becić, 1930.
Pravni fakultet

Rektor ak. god. 1898./1899.
Praputnjak kraj Bakra, 8. 9. 1858. - Zagreb, 9. 5. 1939.
Redoviti profesor kaznenog prava, kaznenog postupka i filozofije prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Studij prava s doktoratom završio je 1884. na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu. Nakon rada u sudstvu i upravi, 1894. imenovan je redovitim profesorom građanskog parbenog postupka, a 1897. profesorom kaznenog prava i filozofije prava. Bio je jedan od najplodnijih pravnih pisaca. Osnivač je hrvatske moderne nastave kaznenog prava. Vladao je s pet jezika i stenografijom. Bio je zastupnik u Hrvatskom i Hrvatsko-ugarskom saboru, ban Savske banovine i senator. U humanitarnom radu posebno se posvetio djeci. Nakon rektorskog mandata kao prorektor pomagao je rektoru Arnoldu. Vrijedan je i njegov rad u vezi s uspostavljanjem i održavanjem znanstvenih veza s pravnicima u inozemstvu. U vrijeme njegova rektorskog mandata studij šumarstva, koji je na Gospodarskom učilištu u Križevcima djelovao od 1860., prebačen je u Zagreb kao Šumarska akademija u sklopu Mudroslovnog fakulteta.