Ladislav Polić


O. Jelačić
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1919./1920. i ak. god. 1924./1925.
Karlovac, 29. 10. 1874. - Zagreb, 8. 11. 1927.
Redoviti profesor općeg državnog prava i međunarodnog prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Studij prava s doktoratom završio je u Zagrebu 1899. Budući da je gimnaziju i studij prava završio s odlikom, promoviran je u doktora pravnih znanosti sub auspiciis regis. Javno pravo specijalizirao je u Heidelbergu, Beču i Budimpešti. Zvanje privatnog docenta stekao je na Pravoslovnom fakultetu u Zagrebu 1902., a od 1908. zvanje redovitog profesora. Dekan Fakulteta bio je ak. god. 1910./1911., rektor u dva mandata i prorektor nakon prvog mandata. Umirovljen je iz političkih razloga 1924., na početku drugog mandata, podržavajući Radićevu republikansku ideju. Senat nije htio birati drugog rektora pa je na čelu Sveučilišta bio prorektor Stjepan Zimmermann. Prof. Polić bio je član stalnog arbitražnog suda u Haagu 1920. i delegat Kraljevine SHS u Ligi naroda 1924. Izabran je za zastupnika u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS. Objavljivao je pravne studije u časopisu Mjesečnik.