Marijan Horvat


M. Stančić
Aula Sveučilišta

Rektor 1958./1959. - 1959./1960.
Zagreb, 10. 1. 1903. - Zagreb, 24. 12. 1967.
Redoviti profesor rimskog prava na Pravnom fakultetu

Pravni fakultet s doktoratom završio je u Zagrebu 1926. Do 1940. bavio se odvjetništvom. Habilitirao je 1939. na Pravnom fakultetu i predavao rimsko pravo. Redoviti je profesor od 1944. i ponovno od 1945., jer su svi izbori na Sveučilištu u vrijeme NDH bili poništeni. U dva mandata obnašao je dužnost dekana. Nakon dvogodišnjeg rektorskog mandata bio je prorektor tri akademske godine. Dopisni je član JAZU od 1961. Bio je glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta od 1953. do 1965. Objavio je mnogobrojne radove iz rimskog prava, hrvatske pravne povijesti i suvremenog privatnog prava. Zahvaljujući bogatom znanstvenom opusu, prof. Horvat najveće je ime pravne romanistike u nas, a pojedine njegove studije iz rimskog prava imaju trajnu vrijednost u svjetskim razmjerima.