Rektori Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu predstavlja široj javnosti rektore Sveučilišta u Zagrebu od osnutka modernog sveučilišta 1874. do danas. Zaslužni čelnici Zagrebačke akademije (Academia Zagrabiensis), Kraljevske akademije znanosti (Regia scientiaum academia) te Kraljevske pravoslovne akademije (Regia academia iuris), od početka visokoškolske nastave 1662. (1669.) do 1874., preteče današnjeg sveučilišta, navedeni su u posebnom prilogu.

Pregled rektora započet je godinom utemeljenja Kraljevskog sveučilišta Franje Josipa I. Dana 19. listopada godine 1874. ustoličen je prvi rector magnificus tog sveučilišta Matija Mesić. Utemeljeno je moderno sveučilište po uzoru na ostala sveučilišta u Habsburškoj Monarhiji. Međutim sveučilišna prava iz Leopoldove diplome, potpisane 23. rujna 1669., nikada nisu bila brisana. Otada do danas traje kontinuitet visokog školstva u Hrvatskoj. Sveučilište u Zagrebu stoga godinu 1669. uzima kao godinu svoga utemeljenja.

Objavljeni su temeljni podatci o 82 redovita profesora izabrana na rektorsku dužnost od 1874. do danas u različitim mandatima sukladno važećim propisima. Uz podatke o mandatu pojedinog rektora, pridruženi su portreti odnosno fotografije rektora iz fundusa Rektorata Sveučilišta i drugih izvora. Sažeti životopisi rektora dopunjeni su s zbivanjima na Sveučilištu u pojedinom rektorskom mandatu i podatcima o zagrebačkim ulicama imenovanim imenima priznatih profesora-rektora.

Ovaj pregled plod je višegodišnjih napora djelatnika Rektorata Sveučilišta u Zagrebu pri prikupljanju, sređivanju i obradi podataka. Svakako, slijede nužne dopune. Molimo akademsku i širu javnost za primjedbe i sugestije u vezi s objavljenim tekstovima i likovnim prilozima. Primit ćemo ih sa zahvalom.


Priprema podataka
Ranka Franz-Štern


Lektura
Višnja Milaković


Obrada
Krešimir Raič,
Tugomir Popović

Zagreb, lipanj 2008.