Vladimir Serdar


N. Reiser
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1960./1961. - 1962./1963.
Vinkovci, 12. 5. 1912. - Zagreb, 24. 4. 2002.
Redoviti profesor teoretske i demografske statistike na Ekonomskom fakultetu

Diplomu s doktoratom stekao je 1935. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u praksi na statističkim poslovima u institutima za proučavanje gospodarstva i Statističkom uredu SRH u Zagrebu. Od 1947. djeluje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 1956. je redoviti profesor. U dva mandata bio je dekan Ekonomskog fakulteta, rektor pa prorektor. Za njegova rektorskog mandata donesen je 1961. Zakon o visokoškolskom obrazovanju. Mandat rektora bio je tri godine. Fakulteti su postali samostalne jedinice udružene u Sveučilište, prvi je put uveden klasifikacijski ispit za upis. Na dužnosti direktora Instituta za društvena istraživanja bio je od 1967. do 1976., kada je umirovljen. Bio je član Međunarodnog statističkog instituta i Međunarodne unije za znanstveno proučavanje stanovništva. Emeritirani je profesor Sveučilišta u Zagrebu od 2000. Područje njegova znanstvenog interesa jest teorijska statistika. Bavio se problematikom visokoškolskog obrazovanja, posebice studijem uz rad.