Vladimir Stipetić


I. Polović, 1987.
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1986./1987. - 1988./1989. (do 23. 2. 1989.)
Zagreb, 27. 1. 1928.
Redoviti profesor ekonomike Jugoslavije i ekonomske poljoprivrede na Ekonomskom fakultetu

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1951., doktorirao je 1956. U zvanje docenta biran je 1960., a redoviti je profesor od 1968. Nakon diplome do 1960. bio je zaposlen na Radio-Zagrebu, Ekonomskom institutu i Saveznom zavodu za privredno planiranje. Dekan Ekonomskog fakultet bio je 1970./1971. Nakon isteka rektorskog mandata u trajanju od dvije godine ostao je još jedan semestar do nastupa sljedećeg rektora prof. Šeparovića. Obavljao je državničke dužnosti (Izvršno vijeće Sabora SRH, Vijeće republika i pokrajina Skupštine SFRJ, Ekonomski savjet SIV-a). Redoviti je član HAZU od 1973. Godine 2000. izabran je u počasno zvanje professsor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Bio je urednik više nakladničkih cjelina u izdanju Informatora i JAZU. Objavio je samostalno više od 30 knjiga iz ekonomike Jugoslavije i agrarne ekonomije.