Željko Marković


N. Reiser
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1953./1954.
Slavonska Požega, 20. 2. 1889. - Opatija, 23. 8. 1974.
Redoviti profesor primijenjene matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Studirao je matematiku i astronomiju u Zagrebu, Pragu, Göttingenu, usavršavao se u Parizu. Doktorirao je na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu 1915., a habilitirao 1918. za predmet mehanika neba. Na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu izabran je 1922. za redovitog profesora matematike. Dekan te škole bio je u dva mandata. Godine 1926. Tehnička visoka škola prerasta u Tehnički fakultet kao sastavnica Sveučilišta. Dužnost dekana tog fakulteta obnašao je 1930./1931., kada postaje i redoviti član JAZU. Nakon rektorskog mandata bio je prorektor. Od 1949. do 1962. redoviti je profesor i predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a dekan akademske godine 1957./1958. Znanstveni rad akademika Markovića posvećen je teoriji diferencijalnih i integralnih jednadžbi, nebeskoj mehanici i povijesti matematike (posebno djelu Ruđera Boškovića).