VAAG projekt - međuprojektna suradnja

Projekt VAAG samo je jedan od projekata skupine LogiCCC. Administrativna povezanost posljedica je srodnosti tematike navedenih projekata. Prepoznavanje dodirnih točaka različitih LogiCCC projekata potaklo je i međuprojektnu suradnju te iniciralo različite projektne aktivnosti.


1. Radionica Vague Quantities and Vague Quantifiers (VQ2)

Radionica čija je tema kodiranje numeričkih informacija u ljudskoj interakciji organizirana je kako bi se tema neodređenih kvantiteta i neodređenih kvantifikatiora promotrila iz više različitih teorijskih perspektiva unutar više znanstvenih polja, od semantike i pragmatike, preko logike (s naglaskom na fuzzy logiku) do kognitivne psihologije.
Na ovoj su radionici rezultate svojih istraživanja ili teorijskih promišljanja predstavili sudionici triju projekta projektne sheme LogiCCC:

- Vagueness, Approximation and Granularity (VAAG)
- Logical Models of Reasoning with Vague Information (LoMoReVI)
- Logic for Interaction (LINT)

Radionicu je organizirao projekt VAAG u Centru za opću lingvistiku u Berlinu. Članovi projektnog tima iz Zagreba sudjelovali su na skupu izloživši rezultate triju eksperimenata.


2. Završna konferencija programa LogiCCC

Na završnoj konferenciji programa LogiCCC sudjelovali su predstavnici svih projekata uključenih u ovu projektnu shemu:

- Computational Foundations of Social Choice (CFSC)
- Dialogical Foundations of Semantics (DiFoS)
- Games for Analysis and Synthesis of Interactive Computational Systems (GASICS)
- The Logic of Causal and Probabilistic Reasoning in Uncertain Environments (LcpR)
- Logic for Interaction (LINT)
- Logical Models of Reasoning with Vague Information (LoMoReVi)
- SOCIAL SOFTWARE for elections, the allocation of tenders and coalition/alliance formation (SSEAC)
- Vagueness, Approximation and Granularity (VAAG)

Na konferenciji su uspostavljene inicijalni kontakti vezani uz suradnju s članovima projektnih timova projekata Logical Models of Reasoning with Vague Information (LoMoReVi) i Logic for Interaction (LINT). Daljnjim se kontaktima ovi kontakti produbljuju, stvarajući preduvjete za blisku znanstvenu suradnju.